Ngày:
Số:
Chi nhánh:
Nhà cung cấp:
SĐT:
Địa chỉ:
Ghi chú:
TỔNG CỘNG
Tiền/tỷ giá:
Thành tiền:
Chiết khấu:
Tiền VAT:
Tổng cộng:

Phí mua hàng: