Ngày:
Số:
Chi nhánh:
Khách hàng:
SĐT:
Địa chỉ:
NVKD:
Ghi chú:
TỔNG CỘNG
Thành tiền:
Chiết khấu:
Tiền VAT:
Tổng TT: